Konkursy

Regulamin konkursowy
Miesięcznika Studentów Politechniki Wrocławskiej „Żak”

Regulamin ten dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez „Żaka”, które zostały ogłoszone w jego wydaniu drukowanym lub internetowym. Jego postanowienia, o ile nie kolidują z prawem, obowiązują wszystkich uczestników konkursów „Żaka”, jak i samą redakcję.

Słowniczek pojęć:

dane osobowe – imię i nazwisko; wydział, rok, kierunek studiów (nie dotyczy pracowników Uczelni) oraz numer telefonu;
konkurs – quiz, zgadywanka, krzyżówka lub inna forma zabawy ogłoszona na łamach drukowanego lub internetowego wydania „Żaka”;
nagroda – materialna rzecz bądź korzyść przysługująca zwycięzcy;
opis konkursu – informacje szczegółowe o danym konkursie, opublikowane przez „Żaka”;
organizator – organizator konkursu, najczęściej jednocześnie sponsor nagród;
redakcja – redakcja „Żaka”;
czytelnik – czytelnik „Żaka”;
uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie, także zwycięzca;
zwycięzca – laureat konkursu;
„Żak” – Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej „Żak”.

1. Organizator

1.1. Każdy konkurs ma swego organizatora lub organizatorów.
1.2. Organizator konkursu może zostać podany w opisie konkursu.
1.3. Jeśli w opisie konkursu nie podano organizatora, to jest nim „Żak”.
1.4. Jeśli jedyny organizator konkursu zrezygnuje z bycia organizatorem a „Żakowi” nie uda się znaleźć nowego organizatora, to konkurs zostaje odwołany.
1.5. W razie odwołania konkursu „Żak” zobowiązuje się do poinformowania o tym czytelników i uczestników.

2. Uczestnik

2.1. Uczestnikiem konkursu może zostać tylko student, absolwent lub pracownik Politechniki Wrocławskiej.
2.2. Uczestnictwo grupowe jest zabronione, chyba że pozwala na to opis konkursu.
2.3. Uczestnikiem zostaje się wysyłając zgłoszenie uczestnictwa na adres konkurs@zak.pwr.wroc.pl.
2.4. Zgłoszenie uczestnictwa musi zawierać wszystkie informacje wymagane w opisie konkursu (np. prawidłową odpowiedź lub pracę konkursową) oraz dane osobowe.
2.5. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację tego regulaminu.
2.6. Wszelka komunikacja uczestnika z „Żakiem” odbywać się może za pomocą poczty internetowej lub telefonicznie.
2.7. Naruszenie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z danego konkursu, a nawet uniemożliwienie mu udziału w jakichkolwiek konkursach.
2.8. Członek redakcji Żaka nie może być uczestnikiem konkursu.

3. Zwycięzca

3.1. Zwycięzcą danego konkursu może zostać tylko jego uczestnik.
3.2. Liczbę zwycięzców może określać opis konkursu.
3.3. Liczba zwycięzców może zostać zmieniona przez Żaka lub organizatora do momentu ogłoszenia wyników.
3.4. Wybór zwycięzcy lub zwycięzców może nastąpić poprzez: wybranie spośród uczestników zgodnie z podanym w opisie konkursu algorytmem, decyzję jury konkursowego lub jednocześnie oboma sposobami.
3.5. Szczegółowe kryteria wyboru zwycięzcy lub zwycięzców w danym konkursie muszą zostać podane w opisie konkursu.
3.6. Uczestnik, który został zwycięzcą zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu tygodnia od dnia kończącego wybór zwycięzców.
3.7. Wszelka komunikacja zwycięzcy z „Żakiem” odbywać się może za pomocą poczty internetowej w domenie pwr.wroc.pl lub telefonicznie.
3.8. Uczestnik powiadomiony o zwycięstwie musi potwierdzić otrzymanie informacji i chęć otrzymania nagrody (o ile zwycięstwo to wiąże się z jej otrzymaniem) w ciągu pięciu dni kalendarzowych od daty wysłania powiadomienia. Przekroczenie tego terminu oznacza rezygnację z uczestnictwa, zwycięstwa i ewentualnej nagrody.
3.9. W przypadku rezygnacji ze zwycięstwa przez danego uczestnika, może zostać wybrany dodatkowy zwycięzca.
3.10. Zwycięzca jest zobowiązany do udzielenia pisemnej zgody na opublikowania jego imienia i nazwiska w „Żaku” oraz na stronie internetowej „Żaka”, jako danych osobowych zwycięzcy konkursu. Termin dostarczenia tej zgody każdorazowo ustala „Żak”.
3.11. Naruszenie regulaminu może zostać uznane za rezygnację ze zwycięstwa.
3.12. Ostateczna lista zwycięzców, wraz z ich danymi osobowymi (przynajmniej imieniem i nazwiskiem) może zostać opublikowana w najbliższym drukowanym i internetowym wydaniu Żaka.

4. Nagrody

4.1. W opisie konkursu mogą zostać wymienione wszystkie przewidziane nagrody, chyba że są to nagrody niespodzianki.
4.2. Jeśli sponsorem nagród nie jest „Żak”, ich rodzaj i liczba może ulec zmianie.
4.3. Jeśli sponsorem nagród nie jest „Żak”, mogą one w sytuacji losowej nie zostać przyznane.
4.4. Nagrodę może odebrać tylko zwycięzca.
4.5. Termin i miejsce odbioru nagrody ustala „Żak”, informując o tym zwycięzcę przy okazji informacji o zwycięstwie.
4.6. Odbiór nagrody jest możliwy jedynie wtedy, jeśli odbierający okaże swoją ważną legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy itp.). Na życzenie „Żaka” zwycięzca ma obowiązek podpisać odbiór nagrody.