Ogólnopolskie Dni Biotechnologii

Najbliższy weekend zapowiada się bardzo ciekawie! W ramach Ogólnopolskich Dni Biotechnologii warsztaty organizowane przez studentów PWr, UWr oraz UP we Wrocławiu odkryją tajemnice dynamicznie rozwijającej się biotechnologii. Chcesz dowiedzieć się czym zajmuje się ta nauka? Zobaczyć na własne oczy DNA? Poznać produkcję kefiru? A może poznać sposoby własnoręcznego przygotowania naturalnych kremów, maseczek i innych kosmetyków odpowiednich dla siebie? Te i wiele innych atrakcji przygotowanych przez wszystkie trzy uczelnie z pewnością nie pozwolą na nudę we Wrocławiu.

Celem Ogólnopolskich Dni Biotechnologii jest roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań przy­rod­ni­czych oraz pogłę­bie­nie wie­dzy z zakresu nauk bio­lo­gicz­nych wśród spo­łe­czeń­stwa. Zadaniem biotechnologów jest przybliżyć nową, dynamicznie rozwijającą się dziedzinę nauki, jaką jest biotechnologia, nie tylko w sferze teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Warsz­taty sta­no­wią zna­ko­mita oka­zję, aby świa­do­mie i bez uprze­dzeń prze­nik­nąć w świat czą­stek i mole­kuł, które two­rzą życie. Skie­ro­wane są nie tylko do studentów o zain­te­re­so­wa­niach przy­rod­ni­czych, ale przede wszyst­kim do tych, któ­rzy są żądni wie­dzy i cie­kawi świata.

Data i miejsce: 7.05.2016 (sobota), od godz. 9 do 15, przy ul. Kuźniczej (obok rynku) we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy! Wstęp bezpłatny.

Więcej o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1060837050663266/