Regulamin

REGULAMIN DYKTANDA MIESIĘCZNIKA STUDENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ „ŻAK”

ŻAKtando 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.ŻAKtando 2017, zwane dalej ŻAKtandem, to studenckie dyktando naukowo-techniczne, którego celem jest wyłonienie Mistrza Ortografii roku 2017.

2. ŻAKtando zostanie przeprowadzone we wtorek, 9 maja 2017 r., w budynku C-13, w sali 2.17.

3. Organizatorem ŻAKtanda jest Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej „Żak”.

4. Sponsorzy nagród:
Dział Promocji Politechniki Wrocławskiej, Księgarnia Tuliszków

5. Koordynatorem wydarzenia jest Aleksandra Sójka, (adres e-mail: aleksandra.sojka94@gmail.com). Służy ona pomocą w bieżących sprawach związanych z wydarzeniem.

6. Zasady zapisów na ŻAKtando
6.1 Zapisy zostaną przeprowadzone w sposób elektroniczny poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Miesięcznika „Żak” (www.zak.pwr.edu.pl); będą możliwe do wyczerpania wolnych miejsc, czyli do zgłoszenia się 100 uczestników. Kolejne osoby będą wpisywane na listę rezerwową. Informacja dotycząca wyczerpania limitu miejsc zostanie umieszczona na stronie internetowej Miesięcznika „Żak” oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook.
6.2 Zapisy elektroniczne będą możliwe do 3 maja 2017 r.
6.3 Możliwy będzie zapis na wydarzenie w dniu imprezy w przypadku wolnych miejsc.

7. Rodzaj imprezy ze względu na:
– miejsce realizacji imprezy: impreza w pomieszczeniu zamkniętym, sala w budynku Politechniki Wrocławskiej;
– czas trwania: jednodniowa;
– cykliczność imprezy: szósta edycja imprezy organizowanej raz w roku;
– skalę działań organizacyjnych i liczbę uczestników: 10 organizatorów, 100 uczestników;
– charakter uczestnictwa: impreza otwarta dla uczniów szkół średnich, studentów szkół wyższych, absolwentów i pracowników polskich uczelni, z wyjątkiem osób z redakcji miesięcznika „Żak”;
– zakres programowy: dyktando techniczne.

UCZESTNICY, PRZEBIEG IMPREZY

8. Zasady uczestnictwa
8.1 ŻAKtando jest wydarzeniem otwartym dla uczniów szkół średnich, studentów szkół wyższych, absolwentów i pracowników polskich uczelni wyższych.
8.2 Prawo do uczestniczenia w ŻAKtandzie nie przysługuje osobom będącym w redakcji Miesięcznika „Żak” od stycznia 2017 r. do dnia imprezy.

9. Sposób ogłoszenia wyników i przyznawanie nagród
9.1 Prace są oceniane pod kątem poprawności napisanych wyrazów, ortografii i interpunkcji. W przypadku dwóch (lub więcej) najlepiej napisanych dyktand o miejscu decyduje estetyka pracy, m.in. czytelność pisma.
9.2 Przyznawane są nagrody dla autorów trzech najlepiej napisanych dyktand.

10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. Na terenie Uczelni obowiązuje regulamin Politechniki Wrocławskiej oraz przepisy prawa polskiego.

11. Zabrania się:
– prowadzenia rozmów w trakcie pisania (konsultacji z innymi uczestnikami, powtarzania po spikerze);
– używania urządzeń elektronicznych, takich jak telefony, dyktafony, komputery, odtwarzacze, kamery (powinny być podczas trwania dyktanda wyłączone i schowane);
– wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów;
– uczestnictwa w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz innych środków i substancji odurzających, jak również ich posiadania;
– wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, które mogą stanowić zarzewie konfliktu;
– niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

12. Uczestnicy są zobowiązani do:
– posiadania legitymacji studenckiej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– zaopatrzenia się w przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym albo granatowym tuszem. Prace pisane ołówkiem lub innymi przyborami (niebędącymi piórem bądź długopisem) nie będą sprawdzane. Kartki zapewniają organizatorzy;
– dopilnowania rzeczy osobistych we własnym zakresie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
– usunięcia z imprezy osób nieprzestrzegających regulaminu lub porządku publicznego;
– odmówienia wstępu osobom trzecim;
– zmian przebiegu i miejsca imprezy z powodów organizacyjnych, awarii sprzętu lub nieprzewidzianych sytuacji i zagrożeń itd.;
– rozstrzygnięcia wszystkich sytuacji spornych dotyczących ŻAKtanda na początku, przed rozpoczęciem imprezy, jak i wszystkich wątpliwych kwestii wynikłych w trakcie lub po dyktandzie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zaginione na terenie budynku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Wszelkie skargi i uwagi dotyczące przebiegu wydarzenia można zgłaszać osobiście koordynatorom po zakończeniu ŻAKtanda.
Uwagi i zastrzeżenia można przesyłać również drogą mailową do koordynatorów. Wnioski będą rozpatrywane nie później niż po upływie 3 dni roboczych.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora.

16. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie będzie karane usunięciem z imprezy i sali, w której odbywa się ŻAKtando.

17. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy wewnętrzne Politechniki Wrocławskiej oraz przepisy prawa polskiego.

POSTANOWIENIA TECHNICZNE

18. Harmonogram
11.00-11.30 rejestracja uczestników przed wejściem do sali 2.17, bud. C-13
11.30-12.30 pisanie dyktanda (sala 2.17, bud. C-13)
12.40-13.30 wykład gościa specjalnego
13.30-17:00 sprawdzanie prac uczestników
17.00 rozpoczęcie II części wydarzenia, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz podziękowania
17:30 zakończenie wydarzenia

19. Sposób przeprowadzenia ŻAKtanda
Po krótkim wstępie dotyczącym technicznych aspektów pisania dyktanda, nastąpi pisanie. Tekst dyktanda zostanie odczytany dwukrotnie. Następnie od uczestników zostaną zebrane prace, a głos zabierze gość specjalny. W czasie przerwy technicznej, komisja sprawdzająca dokona oceny poprawności prac. Po rozpoczęciu II części wydarzenia, ogłoszone zostaną wyniki, następnie wręczone zostaną nagrody. Po krótkich podziękowaniach zakończona zostanie II część wydarzenia. Prace uczestników będą do wglądu po zakończeniu II części. Termin ewentualnego zabrania kopii swojej pracy uzgadnia się osobiście z koordynatorami.

20. Komisja sprawdzająca
Skład komisji sprawdzającej zostanie wskazany do 5 maja 2017 r. Korekty prac będą dokonywać jedynie osoby przeszkolone do dnia 9 maja 2017 r. W przypadku kwestii spornych, wynikłych w trakcie sprawdzania, decydujący i ostateczny głos ma przewodniczący komisji.